วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-14.00

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
099 934 4088

ระเบียบใหม่รูปถ่ายการขอวีซ่า

บริการรับทำวีซ่าจีน

สะดวกสบาย ประหยัดเวลากับการยื่นวีซ่าประเทศจีน

บริษัท จิง ห้าว จำกัด (JING HAO CO.,LTD.) รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทยไปประเทศจีน จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30ปี ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการ เริ่มทำวีซ่าอย่างไรดี เอกสารการขอวีซ่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ควรจะทำอย่างไร เอกสารไม่พร้อม ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า

ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

ไม่ต้อง!
ไปสถานทูตด้วยตัวเอง
ไม่ต้อง!
ลางาน ทนฝนตก รถติด
ไม่ต้อง!
เตรียมเอกสารเอง
ไม่ต้อง!
เสียเวลาทั้งวัน สำหรับการต่อคิว
ไม่ต้อง!
ใช้ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองโรงแรม

สามารถติดต่อ ทาง บริษัท จิง ห้าว จำกัด ทางเราพร้อมให้การรองรับบริการที่มีคุณภาพสำหรับทุกท่าน โทร : 099 934 4088

อัตราค่าบริการในการรับยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว อัตราดังกล่าว รวมทุกอย่างแล้ว

ประเภทการขอ
ยื่นทำวีซ่า
(4 แบบ)

ยื่นแบบทั่วไป
4 วันทำการ

ยื่นแบบด่วน
3 วันทำการ

เข้าออกจีน 1 ครั้ง

3200

4200

เข้าออกจีน 2 ครั้ง

4200

5200

การจัดส่ง
เอกสารคืน


ฟรี! จัดส่ง EMS


ฟรี! จัดส่ง EMS

วีซ่าจีนแบบท่องเที่ยว สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด
 2. รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว หรือ ขนาด48 มม. X 33 มม.
  **เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่แว่น หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น**
 3. รายละเอียดที่อยู่บ้านและที่ทำงาน (ชื่อสถานศึกษากรณียังศึกษาอยู่)
 4. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน(ถ้ามี)
 5. เอกสารการจองที่พัก / โรงแรม (ถ้ามี)
 6. เบอร์ติดต่อผู้ขอวีซ่าจีน / ชื่อญาติ ติดต่อฉุกเฉิน 1 ท่าน

กฎระเบียบรูปถ่ายวีซ่าจีน

กรณีเด็กต่ำกว่า18ปี ถ้าเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ สำหรับเด็กให้เตรียมเอกสารเหมือนผู้ใหญ่ และเพิ่มเติมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 2. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของพ่อแม่ลูก(ถ้ามี)
 3. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของพ่อแม่ ชื่อในใบเกิดกับชื่อหน้าพาสปอร์ตต้องเหมือนกันสำหรับของพ่อแม่
  **กรณี ไม่ได้เดินทางกับ พ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น**
สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาทำการสถานฑูต
จันทร์-ศุกร์ : 09.00-11.30 น.
โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036

กรณีพิเศษอื่นๆ

หมายเหตุ

สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลจริงกับสถานทูต(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
 • ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า
 • การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ค่าบริการขั้นต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

*ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน ตามเอกสารแนบ*

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
LINE: @jhtravel