วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-14.00

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
099 934 4088

วีซ่าจีน

มิถุนายน 18, 2018 | by JINGHAO TRAVEL

วีซ่าจีนแบบท่องเที่ยว สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด
 2. รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว หรือ ขนาด48 มม. X 33 มม.
  **เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่แว่น หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น**
 3. รายละเอียดที่อยู่บ้านและที่ทำงาน (ชื่อสถานศึกษากรณียังศึกษาอยู่)
 4. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน(ถ้ามี)
 5. เอกสารการจองที่พัก / โรงแรม (ถ้ามี)
 6. เบอร์ติดต่อผู้ขอวีซ่าจีน / ชื่อญาติ ติดต่อฉุกเฉิน 1 ท่าน

กรณีเด็กต่ำกว่า18ปี ถ้าเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ สำหรับเด็กให้เตรียมเอกสารเหมือนผู้ใหญ่ และเพิ่มเติมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 2. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของพ่อแม่ลูก(ถ้ามี)
 3. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของพ่อแม่ ชื่อในใบเกิดกับชื่อหน้าพาสปอร์ตต้องเหมือนกันสำหรับของพ่อแม่
  **กรณี ไม่ได้เดินทางกับ พ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น**
สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาทำการสถานฑูต
จันทร์-ศุกร์ : 09.00-11.30 น.
โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036

กรณีพิเศษอื่นๆ

หมายเหตุ

สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลจริงกับสถานทูต(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 – 17.30 เท่านั้น
 • ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า
 • การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ค่าบริการขั้นต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

 

*ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน ตามเอกสารแนบ*

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ